• Prihlásenie nového vozidla do evidencie vozidiel
 • Prihlásenie motorového vozidla z iného okresu
 • Prihlásenie motorového vozidla v rámci okresu
 • Prihlásenie dovezeného vozidla do evidencie
 • Odhlásenie motorového vozidla na iného držiteľa
 • Vyradenie motorového vozidla z evidencie
 • Odhlásenie motorového vozidla do iného štátu
 • Výmena osvedčenia o evidencii
 • Výmena evidenčných čísel
 • Zmena bydliska
 • Zmena farby
 • Evidovanie zmien vo vozidle, ktoré vykonal Obvodný úrad dopravy
 • Zapísanie vlastníka
 • Zrušenie vlastníka
 • Výmena dokladov v prípade straty, odcudzenia, poškodenia
 • Nadobudnutie motorového vozidla
 • Dočasné vyradenie vozidla z premávky, zaradenie vozidla do cestnej premávky, zápis krádeže a nálezu vozidla